Asociatia Romana De Bioritm Integrat

* Presedinte fondator: Nicolae Avram Usurelu

Telefon: 0722 95 00 02;

              0745 23 28 33.

Email: usurelu_bioritm@yahoo.com

 

* Presedinte Executiv: Eugen Cincu

Telefon: 0722 65 93 69;

              0744 65 93 69;

              021 255 42 41.

Email: eugen.cincu@yahoo.com

 

* Relatii externe: Gheoghe Bilavu

Telefon: 0722 616 363

 

 

* Administrator “Buletin intern”: Gheorghe Cone

Telefon: 0744 49 74 55

BUCURESTI, sector 3, str. Soldat Serban Ghita, nr. 10,

bl. 8A, sc. 1, et. 6, ap. 76, cod postal 032727.

                             ROMANIA

ASOCIATIA  ROMANA  DE  BIORITM  INTEGRAT

(A.R.B.I.)

Sediul Social:

E-mail: 

 

     asociatiaromana_bioritm@yahoo.com

A.R.B.I.